ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มนโยบายและแผน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 ข้อมูลทั่วไป


บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการเขตฯ 57
 แนวการจัดตั้ง รวบ หรือเลิกสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การติดตั้งโทรศัพท์
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ


กลุ่มงานใน สพท.นฐ.2

อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษอกชน
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน


คู่มือ ก.พ.ร.ปี 2557

กพร.ประจำปี 2557

คู่มือ KRS ระดับโรงเรียน
คู่มือ ARS ระดับโรงเรียน
คู่มือตัวชี้วัด KRS สพป.นฐ.2
คู่มือตัวชี้วัด ARS สพป.นฐ.2


ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 2/2557ข้อมูลประชากรวัยเรียน 2548 - 2551
ข้อมูลประชากรวัยเรียนปีการศึกษา 2552
ข้อมูลประชากรวัยเรียนปีการศึกษา 2553
ข้อมูลประชากรวัยเรียนปีการศึกษา 2554
ข้อมูลประชากรวัยเรียนปีการศึกษา 2555
แผนจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2555
 


 
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน
   
 

นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์นโนบายและแผน
และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ สพป.นครปฐม เขต 2
ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการตวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
และคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ
ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ สพป.นครปฐม เขต 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน
ในการประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2556
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น
ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นายสุทันศ์ ปทะวานิช เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชลนที
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
   
       
 
หนังสือราชการ/ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กลุ่มนโยบายและแผน
 
           


กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120

โทรศัพท์ 034 331123 ต่อ 114  โทรสาร  034 333215

e-mail  : nakhonpathom2@npt2.moe.go.th

ดูแลโดย นางสาวณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์